ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
10/22/2009
?p??tas? S?΅ίas?? ??a t? ????: «?????? ???t?? ??΅?s?a? ??????s?? S??????S-?p????? 8-??a?e???s? ?at??t?s??»

? ???????a t?? ?????f???a? (?t?) ?.?. ep??te??e t? s?΅ίas? t?? ΅e t?? ???s? eta??e??? ATC ?.?.?.?.?. -01? ?.?. –Exodus ?.?. ??a t? ????: «?????? ???t?? ??΅?s?a? ??????s?? “S??????S” – ?p????? 8 - ??a?e???s? t?? ?at??t?s??».

? ep??tas? af??? se ?p??es?e? d?a?e???s?? ?a? s??t???s΅?? t?? e?e??e??? ?at??t?s??, ?a??? ?a? ?p??es?e? d?a?e???s?? p???? p?? ?a d?ate???? ??a t?? e????e?e? ?at??t?s??, ?p?? e??atast?se??, ?????, ????s΅??? ?a? a????p??? d??a΅???. ?p?p??s?eta, ? ep??tas? af??? se ?p??es?e? d?a??΅??, d?a?e???s?? ?a? ?p?st?????? as???????? e?pa?de?t???? p????a΅΅?t?? ?a? se ?p??es?e? d?e????e?a? s???????? e?pa?de?t???? p????a΅΅?t?? st?? p?atf??΅a t??e-?at??t?s?? Saba t?? S??????S.

Sta p?a?s?a t?? ep??tas?? t?? ????? ? ???s? eta??e??? ?a pa???e? ?p??es?e? a??pt????, e?s?΅?t?s?? ?a? d?a?e???s?? t?? efa?΅???? t?? ΅?t???? e?pa?de?t?? t?? ?t? ?.?. st?? ?f?st?΅e?? efa?΅??? ????s΅???? t?? Saba.?p?p????, p??ί??peta? ? pa???? ?p??es?a? Help Desk ??a t?? ?p?st????? t?? s?????? t?? e?e??e??? ?at??t?s??, ?a??? ?a? ? ?????? t?? d?a?e???s?? 15.500 ???st??.

© Athens Technology Center S.A.