| HCM | | | | ENGLISH
3/17/2010
S?et??? ATC st? 8? ?a?e?????? S???d??? ???s?a? ??e?a? & ?p??es??? ??e?a?: ?????????? ?p?d??e?

H Athens Technology Center (ATC) s?ete??e st? 8? ?a?e?????? S???d??? ???s?a? ??e?a? & ?p??es??? ??e?a? e ??a ?????????? ?p?d??e?, p?? d???????se ? ?????? S???? ???s?a? ??e?a? (?S??). ?a s???d??? ??ae ???a st?? ????a eta?? 15 ?a? 17 ?a?t??? 2010. ? s?et??? t?? ATC af????se st? st??????? t?ap??? E-learning ?a? ??e?a ?p?? pa???s??st??e t? ??????????? ?????f???a?? S?st?a ???e?pa?de?s?? “e-school” t?? ?S??.

? ATC pa???s?ase ta as??? ?p?s?st?ata ?a? ta p???t??? ?a?a?t???st??? t?? ?????, t?? a??a??? p?? p?a?at?p??????a? st? ?e?t?????a t?? S????? e t?? ????????s? t?? ?????, ?a??? ?a? t?? p???pt??? t?? e-school sta d??e?a t?? ???s?a? ??e?a?. ????st??e ?d?a?te?a ? s??p??t?ta t?? a?ad???????s?? t?? d?ad??as??? t?? S????? p?? ??ae ???a sta p?a?s?a t?? ????? ?a? pa???s??st??e ??a ???ta?? se????? ep????????a? t?? ??e?t??????? d?????t???? d?e??as??? (e-administration)  se s??d?as? e t?? as??????? t??e?pa?de?s? p?? pa???eta? ?s? t?? s?st?at?? SABA ?a? t?? s??????? t??e?pa?de?s? CENTRA.

© Athens Technology Center S.A.