ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
7/15/2009
???pt??? ΅a??΅?t?? as???????? t??e-e?pa?de?s?? ??a t? ??st?t??t? ??p???? ??t?d?????s??

To ??st?t??t? ??p???? ??t?d?????s?? (???) ΅et? ap? a????t? d?e??? d?a????s΅? a???ese st?? ???s? eta??e??? Athens Technology Center ?a? ????, t?? a??pt??? ΅a??΅?t?? as???????? t??e-?at??t?s?? ??a t?? ?e΅at??? e??t?ta «?p??e???s?a??? ??ad??as?e? ???a??s΅?? ??p???? ??t?d?????s??».

?? e?pa?de?t??? pe??e??΅e?? p?? ?a s?ed??se?, a?apt??e? ?a? ???p???se? ? ???s? eta??e??? af??? st? ???st??? a?t??e?΅e?? ??a?e???s?? ?p??e???s?a??? ??ad??as??? (Business Process Management –BPM) t?? ??? ??a t?? pa???? ??e?t??????? ?p??es???   s?΅f??a ΅e t? ???????? ??a?s?? ??a?e?t???????t?ta?.

?a ΅a??΅ata as???????? t??e-?at???s?? p?? ?a a?apt?????? e??a? ?s?d??a΅a 55 d?da?t???? ???? se a????sa.

? e?pa?de?t???? s?ed?as΅?? t?? ΅a??΅?t?? ?a ???e? ί?se? d?e???? ?ata???΅???? ΅e??d??????? ap? t? ep?st?΅????? p??s?p??? t?? Athens Technology Center ΅e t? s?΅ί??? t?? ????.

? a??pt??? t?? e?pa?de?t???? pe??e??΅???? ??a ta ΅a??΅ata as???????? t??e-?at??t?s?? ?a ???e? ΅e s????af??? e??a?e?a a????t?? ??d??a (open source) ap? t?? ?΅?da a??pt???? e?pa?de?t???? pe??e??΅???? t?? ATC  ?a? t?? ????.

?? ?p????? a?t? ap?te?e? ΅???? t?? ????? «??e?d??e?΅??? ?at??t?s? e??a??΅???? st?? ???t?ί??΅?a ??p??? ??t?d?????s? st?? ?e???????e? ?????f?????? ?p?????????? (???), ?a?’ ?d?? p??? t? s??????? ??΅?».
© Athens Technology Center S.A.