ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
5/14/2009
????es? ????? «e-school t?? ??????? S????? ??΅?s?a? ??e?a?» st?? ???s? eta??e??? ATC - DATAMED

? ?????? S???? ??΅?s?a? ??e?a? a???ese t? d?΅??????a ?p?d?΅?? ??e?t??????? s????? ?a? s???e???΅??a t? d?΅??????a e??? ????????΅???? ?????f???a??? S?st?΅at?? t??e-e?pa?de?s?? st?? ???s? eta??e??? Athens Technology Center A.B.E.T.E.–Datamed A.E. ?? ???? af??? st?? pa???? t?? apa?a?t?t?? ?p?d?΅?? e??p??s΅??, ????s΅???? s?st?΅at?? ?a? efa?΅???? ?a??? ?a? st? d?΅??????a e??ast????? ??e?t??????? ΅???s?? se e??atast?se?? t?? S????? st?? ????a ?a? Tessa??????.

?fe???, ta ίas??? ?p?s?st?΅ata t?? e-school p?? ?a a?apt??e? ?a? s?ed??se? ? ???s? eta??e??? e??a?:

 • ??ad??t?a?? p???, i-Box Portal Builder t?? ATC
 • ?p?s?st?΅a ??a?e???s?? ?????f?? ?a? ???? e??as?a? (e-administration), i-Flow t?? ATC
 • ?p?s?st?΅a as???????? ??e?t??????? ΅???s??, SABA Learning Management System (LMS)
 • ?p?s?st?΅a s???????? ??e?t??????? ΅???s??,  SABA  Centra

?fet????, ?? ?p??es?e? p?? ?a pa?as?e???? ap? t?? ???s? eta??e??? sta p?a?s?a t?? ????? e??a?:

 • ???pt??? ????????΅???? ??s?? (e-school) d?ad??t?a??? p???? ?a? d?a?e???s?? e????f?? ?a? ???? e??as??? ??a t? d?????t??? ?p?st????? t?? S?????, S?st?΅a s???????? ?a? as???????? t??e?pa?de?s??.
 • ?p??es?e? ?p?st?????? ???st?? ?a? p???t???? ?e?t?????a?.
 • ?e??t? ??ta??? d?ad??as??? ??e?t??????? d?????s??
 • ?e??t? efa?΅???? ?a? pa?da??????? ??ta??? e-learning
 • ???pt??? s?st?΅at?? d?asf???s?? p???t?ta?.
 • ???at?stas?, ???sa?΅???  ?a? ?a?a΅et??p???s? t?? efa?΅???? t?? e-school
 • ?etaf??? te??????s?a? se ste???? t?? ?S?? (d?a?e???st?? s?st?΅at??, d?a?e???st?? ??a΅΅ate?a? t?? S?????, s????afe?? ??e?t??????? pe??e??΅????.)
© Athens Technology Center S.A.