ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
?T???? S???? ????S??S ?G???S: “e-SCHOOL t?? ?T???? S???? ????S??S ?G???S”

?? “e-school” t?? ?T????S S????S ????S??S ?G???S (?S??) e??a? t? ???? e-learning p?? pa???e? p?????΅΅ata sp??d?? ΅??t?? e?pa?de?s?? (??e?t??????? e?pa?de?s?? (e-learning) ?a? p??s?p? ΅e p??s?p? (face-to-face)) ??a ΅etapt???a???? f??t?t?? ?a? epa??e?΅at???? e?pa?de?s?? ?a? ?at??t?s?? f??t?t??.

?? e-school e??a? ΅?a ????????΅??? ??s? p?? ap?te?e?ta? ap? Saba Learning Management System (LMS), Saba Centra Virtual Classroom ?a? ATC i-Box Portal Builder ?a? Workflow Management System (WMS). ?p?p????, t? ???? e-School s???stata? ap? ΅?a s?΅ίas? pa????? ?p??es???, ?p?? ???p???s?, e?pa?de?s? ?a? ?p?st????? ?a? p??΅??e?a ?at? pa?a??e??a, pe??e??΅???? ??e?t?????? e?pa?de?s?? p?? a?apt?????e ap? t?? ?????p?a??a t?? eta??e??? ATC ?a? DATAMED.

?? ???? e-school ???????????e ep?t???? t? ???΅ί??? t?? 2009 ap? t?? ?????p?a??a t?? eta??e??? ATC ?a? DATAMED ?a? ί??s?eta? a?t? t? st??΅? st? st?d?? t?? d???΅ast???? efa?΅???? t??. St? t???? a?t?? t?? stad??? ta s?st?΅ata ?a ί???? st?? a??a ?a? ? ?S?? ?a pa???e? ep??a??e? ?a? high-end ?p??es?e? ??e?t??????? e?pa?de?s?? ??a ape?????st? a???΅? t?? te????? ???st??.

?? ???? ?e????se t? ???? t?? 2009 ?a? ???????????e t?? ???΅ί??? t?? 2009.
© Athens Technology Center S.A.