ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
?????? ??G??OS?S ??S ????????S?S ??????????O? ???G??????O? ?.? (???): “S?st?΅a ??e?t??????? ??pa?de?s?? ??a t??? ?pa??????? t?? ??a?e???st???? ????? ?a? t?? ????da ??????s?? t?? ??a?e???s?? t?? ?????t???? ??a?s??? St??????”

? st???? t?? ????? e??a? ? d?΅??????a e??? s?st?΅at?? ??e?t??????? e?pa?de?s?? (e-Learning) ??a t?? ????da ??????s?? t?? ??a?e???s?? ??apt???a??? ?????a΅΅?t?? ?.?. (???) p?? ?a e??s??se? t?? ΅e??d??? t?? ???a??s΅?? ??a t?? ?at??t?s? ?a? a??pt??? t?? a????p???? d??a΅???? se ????? t??? t?΅e??. ?? s?st?΅a ??e?t??????? e?pa?de?s?? s?ed??st??e ?a? ???p??????e ap? t?? ?????p?a??a t?? eta??e???, Athens Technology Center ?.?. ?a? 01? ?.?.

?? s?st?΅a e??a? d?ad??t?a?? (web-based) ?a? pa???e? e?pa?de?s? se 1.400 te?????? ???ste?. ?p?p????, ep?t??pe? st?? ??? ?a e?s????? p?? e?????t??? t??p??? ??????s?? ?a? pa????? ???s?? ?a? d?ast????t?t?? e?pa?de?s??, p?? a?tap???????ta? ?a??te?a st? p?est??? ?a? s???et? pe??ί????? st? ?p??? ?e?t????e? t? p??s?p??? t?? ??S / ?S??. ?? s?st?΅a t?? ??? pa???e? ΅?a ΅??t? ??s? e?pa?de?s?? p?? ap?te?e?ta? ap? as??????? e?pa?de?s? (??ad??t??a?? ??pa?de?s? (Web Based Training)), s??????? e?pa?de?s? (????????? ???e??) ?a? s??e??at??? e?pa?de?s? (?s??????e? S???t?se??, Online ???ta??? S???t?se??, ?t?. ..) ΅?s? online ?????t?t?? ?a? ?t?p?? d?ast????t?t?? e?pa?de?s??.

? ??e?t?????? e?pa?de?s? t?? ??? pa???e? st??e??΅e?? e?pa?de?s? st?? a??????e? e??t?te?:

  • te?????? ???se?? ?a? d?ad??as?e? ??a t?? ap? ?????? ???΅at?d?t?s? a?apt???a??? p????a΅΅?t?? / ????? (12 ?at? pa?a??e??a ΅a??΅ata)
  • d?a?e???s? ????? (13 ?t??΅a ΅a??΅ata)
  • p??s?p???? de???t?te? (18 ?t??΅a ΅a??΅ata)
  • de???t?te? p????f?????? (68 ?t??΅a ΅a??΅ata)
  • ???se?? ????? ???ss?? sta ???????, Ga?????, Ge?΅a????, ?ta????, ?spa???? (?t??΅a ΅a??΅ata)
?? ???? ?e????se t?? ?????? t?? 2006 ?a? ???????????e t?? ??t?ί??? t?? 2009.
© Athens Technology Center S.A.