ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
????O??? ??S ?????F????S ??? ????????? ?????G???? ?SO?????O?: “?p????? 8: ???????????? ???? S??????S”

?? ?p????? 8 e??a? ΅?a S?΅f???a ?p?p?d?? ?p??es??? (SLA) ??a t? d?a?e???s? t?? d?ast????t?t?? ?at??t?s?? ΅?s? ??e?t??????? e?pa?de?s?? (e-Learning) a????? ??a 5.000 ???ste? ?a? st? t???? t?? ????? ??a 15.500 ???ste?, ?? ?p???? e??a? ?pe?????? ??a t? ?e?t?????a t?? S??????S st??? ???a??s΅??? t???, p??sf????ta? ?p?st????? p??t?? ep?p?d??, p?????s? t?? ???s? t??, ??p. (?at? ΅?s? ??? 3 ?t?΅a ap? ???e ???a??s΅?).

? a??d???? (?????p?a??a ATC - Exodus – 01?) e??a? ?pe????? ??a t?? e??at?stas? t?? apa?a?t?t?? ade??? ???s?? ????s΅???? e??? S?st?΅at?? ??a?e???s?? ??pa?de?s?? (Learning Management System), ΅?a ???????? ?????sa ??das?a??a?, ??a ???a?e?? S????af?? ?e??e??΅????, ΅a?? ΅e ??? t?? a?a??a?a ?p?d?΅? (????? ?a? ????s΅??? S?st?΅at??, ??s? ?ed?΅????, ??a S?st?΅a ??a?e???s?? ???t??? (NMS) ??a t?? pa?a???????s? t??  SLA, ??p.) sta ?e?t???? ??afe?a t?? ??????? S????? ??΅?s?a? ??????s?? ?a? t?? ?e?t?????a? t??? ??a 3 ?????a (1? ?a???a???? 2006 ??? 31 ?e?e΅ί???? t?? 2009, e??e a????? p????a΅΅at?ste? ?a ???e? st? t???? t?? 2008, ? s?΅ίas? pa?at????e ΅???? t? t???? t?? 2009) ΅e t? ΅??f? ep?ped? ?p??es?a? ΅??f? S?΅f???a? ?p?p?d?? ?p??es?a?.

?? ???? ?e????se t?? ?????? t?? 2005 ?a? ???????????e t?? ?e??΅ί??? t?? 2009.

© Athens Technology Center S.A.