ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
??S??????? ??????S ??????????S?S: “?a?a???? t?? ?e??e??΅???? ??e?t??????? ??pa?de?s??: ?p??e???΅at???? ??ad??as?e? ??a t?? ??p??? ??t?d?????s?-???????΅??? ?p?ped? ?e???t?t??”

? st???? t?? ????? e??a? ? ???????? s?ed?as΅??, a??pt??? ?a? d?΅?s?e?s? d?ad??t?a??? d?ad?ast???? e?pa?de?t???? pe??e??΅????, ????? ?a? a???????se??, ?a??? ?a? ?d???? e?pa?de?t? ??a ?΅?de? t?? ??? e?e?d??e?΅???? e?pa?de??΅e??? ?e????????? ?????f?????? ?a? ?p?????????? (ICT) p?? e??????ta? se ???a??s΅??? t?? ????????? ??p???? ??t?d?????s??. ? st???? t?? e?pa?de?s?? e??a? ? pa???? p????΅???? ???se?? ?a? ?at??t?s?? se ΅?a p??? s???e???΅??? ?΅?da e??a??΅???? (??e????t??, e?d????? p????f?????? (IT), ?t?.), ?? ?p???? e?d?af????ta? ??a t?? ap??t?s? ?????? ep?p?d?? de???t?t?? ??a?e???s?? ?p??e???s?a??? ??ad??as?a? (BPM).

? Athens Technology Center ?.?., ? ?????? a??d????, ?a? ? ?.?.?.?. ?.?. pa??d?sa? ??a p????a΅΅a sp??d??, t? ?p??? pe???a΅ί??e? 4 ΅a??΅ata. ??t? ta ΅a??΅ata ap?te????ta? ap? 35 a?t?te??? ΅???de? se s?΅΅??f?s? ΅e SCORM, ?a??? ?a? a???????se??, ????? ?a? online ?a? e?t?p?s?΅??? ?d????? e?pa?de?t? ?a? e??a?e?a ?p?st??????, ??a a?apt??΅??a ΅?s? t?? d?ad??as?a ???????? ??e?t??????? e?pa?de?s??. ?? pe??e??΅e?? e??a? cross-platform s?΅ίat? ΅e p???ap??? p?atf??΅e? ?a? ΅e ?de?a ΅e ί?s? t?? Creative Commons License ?a? d?΅?s?e?t??e ?a? a??ί??e st? S?st?΅a ??a?e???s?? ??pa?de?s?? (LMS) t?? ??st?t??t?? ??p???? ??t?d?????s??.

?? ???? ?e????se t?? ?????? t?? 2009 ?a? ???????????e t? Sept?΅ί??? t?? 2009.

© Athens Technology Center S.A.